به گزارش خبرنگاران اعزامی تسینم به افغانستان، در حین حضور خبرنگاران تسنیم در پنجشیر و ضبط گزارش از حوالی استادیوم مارشال فهیم یکی از اهالی به نام سلطان محمد که خود را از نیروهای حامی احمد مسعود معرفی می‌کرد با استفاده از شرایط آتش بس در حال عبور از جاده بود که درخواست گفت‌وگو با تسنیم را قبول کر...

به گزارش خبرنگاران اعزامی تسینم به افغانستان، در حین حضور خبرنگاران تسنیم در پنجشیر و ضبط گزارش از حوالی استادیوم مارشال فهیم یکی از اهالی به نام سلطان محمد که خود را از نیروهای حامی احمد مسعود معرفی می‌کرد با استفاده از شرایط آتش بس در حال عبور از جاده بود که درخواست گفت‌وگو با تسنیم را قبول کرد.

وی تاکید می‌کرد که نیروهای احمد مسعود نیز آماده صلح در افغانستان هستند به شرط آنکه طالبان تشکیل یک حکومت فراگیر از قومیتهای مختلف را بپذیرد.

او می‌گفت در غیر اینصورت درگیری‌ها به صورت چریکی در منطقه ادامه خواهد داشت؛ او همچنین می‌گفت که هواپیماهای پاکستانی منطقه را بمباران کردند. موضوعی که طالبان طی روزهای اخیر آن را تکذیب می‌کند.

🔸گفت‌گوی محمدعلی سافلی خبرنگار تسنیم را با این اهل منطقه پنجشیر ببینید.

انتهای پیام/