تدوین و اجرای برنامه وزارت نیرو در تامین برق مطمن و پایدار در اوج بار سال ۹۸، باعث شد تا ضمن احداث ۳۲۵۱ مگاوات ظرفیت جدی...

تدوین و اجرای برنامه وزارت نیرو در تامین برق مطمن و پایدار در اوج بار سال ۹۸، باعث شد تا ضمن احداث ۳۲۵۱ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی، با پیک سایی و مجموعه اقدامات مدیریت مصرف، پیک بار نیز معادل ۳۸۷۴ مگاوات کاهش یابد و در نتیجه نرخ رشد اوج بار به یک درصد تنزل پیدا کند.

این موضوع یکی از مهمترین عوامل گذر موفق از اوج بار سال ۹۸ بدون اعمال خاموشی بود.