یکی از این راه‌های جدید، تماس از داخل زندان است! در این گزارش کوتاه، هشدار رئیس پلیس تهران را ببینید. 

یکی از این راه‌های جدید، تماس از داخل زندان است! در این گزارش کوتاه، هشدار رئیس پلیس تهران را ببینید.