...

حتما شما هم فکر می کنید که چطور می شود بعضی از افراد مسئولیت پذیر هستند و از اعتماد به نفس خوبی برخوردارند اما بعضی دیگر اهمال کار هستند واعتماد به نفس کمی دارند.
جواب این سوال را باید در دوران کودکی و نحوه ارتباط ورفتار والدین با شخص جست و جو کرد.

اگر شما هم فرزند کوچکی دارید و یا در آینده قصد دارید صاحب فرزند شوید و حتی اگر با کودکی در ارتباط هستید و مسئول مراقبت و آموزش او هستید و دوست دارید درباره رشد اعتماد به نفس ومسئولیت پذیری در کودکان بیشتر بدانید حتما این فایل صوتی را بشنوید و برای افرادی که گمان می کنید مشتاق شنیدن این توصیه ها هستند،ارسال کنید.