علی اللهیاری روز شنبه در نشست خبری پیرامون طرح احسان حسینی افزود: این طرح در قالب اطعام حسینی، تامین لوازم تحصیلی دانش آموزان و تامین نیازهای اضطراری خانوارهای نیازمند هرمزگان اجرا می‌شود.

علی اللهیاری روز شنبه در نشست خبری پیرامون طرح احسان حسینی افزود: این طرح در قالب اطعام حسینی، تامین لوازم تحصیلی دانش آموزان و تامین نیازهای اضطراری خانوارهای نیازمند هرمزگان اجرا می‌شود.
وی بیان داشت: در طرح اطعام حسینی در دهه نخست محرم و آخر صفر نذورات مردمی به سمت گره گشایی از فقیران هرمزگان هدایت می‌شود و در این ایام آشپزخانه‌های هیات های مذهبی نیز غذای گرم پخت و بین نیازمندان توزیع می‌کنند.
وی بیان داشت: همچنین در راستای این رزمایش، لوازم تحصیلی ۱۰۰ هزار دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد و نیازمند هرمزگان در آستانه بازگشایی مدارس تامین می‌شود.
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان اظهارداشت: همچنین ذر قالب این طرح بدنبال تامین لوازم ضروری سرمایشی (کولر و یخچال) خانوارهای نیازمند و تحت پوشش این نهاد با کمک خیران هستیم.
الهیاری یادآورشد: امساله سعی داریم با اولویت نیازهای ضروری خانواده‌های نیازمند، مشارکت خیران و بنگاه های اقتصادی را به این سمت هدایت کنیم تا بتوانیم آثار فقر و محرومیت را از چهره هرمزگان برطرف کنیم.
وی بیان داشت: در حوزه فقرزدایی و زدودن محرومیت، مشارکت بنگاه های اقتصادی پراکنده و کمرنگ است که برای رفع نیازهای افراد کم بضاعت و آسیب دیده از کرونا ساماندهی و سازمان‌دهی بنگاه ها یکی از ضرورت‌های هرمزگان است.مدیرکل کمیته امداد هرمزگان ادامه داد: هرمزگان جزو پنج استان دارای فقر مطلق است که می‌طلبد بخش عمده‌ای از مشارکت اقتصادی بنگاه ها و خیران به سمت رفع نیازهای اضطراری نیازمندان سوق یابد.
درحال حاضر ۹۱ هزار و ۵۶۸ خانوار درقالب ۲۲۱ هزار و ۴۵۱ مددجو (شامل ۶۴ هزار و ۵۲۷ خانوار روستایی و ۲۷ هزار و ۴۱ خانوار شهری) تحت حمایت کمیته امداد هرمزگان هستند.