پوتین گفت: نشست های سه جانبه روند آستانه میزان خشونت در سوریه را کاهش داده است. این خبر تکمیل می شود.

پوتین گفت: نشست های سه جانبه روند آستانه میزان خشونت در سوریه را کاهش داده است.

این خبر تکمیل می شود.