اجرایی عجیب از شرکت کننده عصر جدید که حیرت حضار و داوران را برانگیخت