جوان21ساله قربانی سرعت بچه پولدارها شد

جوان21ساله قربانی سرعت بچه پولدارها شد فرهاد طاهریان دانشجو و ورزشکار21ساله قربانی عشق سرعت دوبچه پولدار اصفهانی شد ماجرا وقتی تلختر میشود که دختری که صاحب پورشه است میگوید ماشینش گران قیمت است و اجازه توقیف ماشینش را نمیدهد و میگوید دیه اش را میدهم دخترک نگران قیمت ماشنش است و هیچ حسی نسبت به کشته شدن یک انسان ندارد اینگونه است که انسانیت در حال سقوط است.

Image result for ‫کشته شدن فرهاد طاهریان‬‎

 

Image result for ‫کشته شدن فرهاد طاهریان‬‎Image result for ‫کشته شدن فرهاد طاهریان‬‎

واکنش اخبار20:30 وگزارش کامل پلیس رادرباره تصادف فرهادطاهریان در این ویدیو ببینید.