علی ابراهیمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این فعالیت در سامانه های عرفی عشایر در عرصه هایی از منابع طبیعی که به صورت عرفی توسط یک یا چند بهره بردار است صورت می گیرد که تع...

علی ابراهیمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: این فعالیت در سامانه های عرفی عشایر در عرصه هایی از منابع طبیعی که به صورت عرفی توسط یک یا چند بهره بردار است صورت می گیرد که تعداد دام آنان، چهار هزار و ۲۰۰ رأس با ۲۲۵ بهره بردار است.
وی گفت: ممیزی مرتع برای هشت منطقه عشایری شامل سه منطقه در بخش قوشخانه، ۲ منطقه در بخش سرحد و سه منطقه در ییلاق گلیل برای صدور پروانه چرای دام عشایر از مراتع انجام شد.
ابراهیمی با بیان اینکه تاکنون ۲۰ هزار هکتار از مراتع عشایری این شهرستان ممیزی شده و ادامه دارد افزود: در بخش سرحد روستای بیگ تکمران و چوکانلو شامل این طرح بودند که از عشایر ثبت نام و پروانه برای واجدین شرایط به عمل خواهد آمد.

رییس اداره امور عشایری شیروان با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح بهره برداری بهتر و ذینفع شدن عشایر است، گفت: در ممیزی مرتع مجوزی به عنوان پروانه چرا صادر می شود که براساس آن ظرفیت چرا، فصل چرا و سابقه بهره برداری افراد واجد شرایط برایدام در یک دوره و با توجه به عرف محل در یک مرتع با محدوده مشخص انجام می شود.
شهرستان شیروان ۲ هزار و ۸۰۰ خانوار عشایری با جمعیتی حدود ۱۵ هزار نفر دارد که در قالب ۹ طایفه ۳۵۰ هزار راس دام سبک در اختیار دارند.