رئیس انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی: اگر مسافری بعد از ۵ دقیقه سفر را لغو کنند بعضی شرکت‌ها از ۵۰۰ تا ۲ هزار تومان به راننده پرداخت می‌کنند.

رئیس انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی: اگر مسافری بعد از ۵ دقیقه سفر را لغو کنند بعضی شرکت‌ها از ۵۰۰ تا ۲ هزار تومان به راننده پرداخت می‌کنند.