نوع تروفی نام تروفی توضیحات تروفی

نوع تروفینام تروفیتوضیحات تروفیicon!Stay Aliveتمام تروفی‌ها را به دست آوریدiconiconHorrific Pacificبخش آموزشی را تکمیل کنیدiconiconFish Are Friends۱۰ روز پیاپی را بدون خوردن ماهی سپری کنیدiconiconOne day when the boss get hungryیک خرچنگ را پوست بکنیدiconicon?Guess who’s gon’ be on the plateگوشت خرچنگ را بپزیدiconiconFishing season is open!اولین ماهی خود را با قلاب ماهیگیری صید کنیدiconiconIsland Hopperاز اولین جزیره‌ به جز جزیره‌ای که در آن حضور دارید دیدن کنیدiconiconBack to the stone ageیک ابزار سنگی درست کنیدiconiconIsland Hermit۱۰ روز پیاپی را در یک جزیره سپری کنیدiconiconGone green۱۰ روز پیاپی را بدون خوردن گوشت سپری کنیدiconiconSeafarer۱۰ روز متوالی را بدون خوابیدن سپری کنیدiconiconHunter of the High Seasیکی از monster trophyهای دریا را به‌دست آوریدiconiconThread carefullyبا استفاده از دستگاه بافندگی برای خود یک لباس درست کنیدiconiconThe sea’s harvestبا استفاده از قلاب ماهیگیری ۱۰ ماهی را سید کنیدiconiconReally moving up in lifeیک اجاق گاز درست کنیدiconiconPlant it and it will growاولین گیاه خود را در مزرعه بکاریدiconicon?Who needs the sea anywayاز هر محصول کاشته شده در تمام جزیره‌ها، یک عدد دریافت کنیدiconiconAnother day, another shoreدر ۵ جزیره‌ی مختلف برای خود یک Camp fire درست کنیدiconiconWorking with my hands۲۰ وسیله‌ی مختلف بسازیدiconiconClay must feel happy in a good potter’s handیک گلدان سفالی درست کنیدiconiconDay 10برای ۱۰ روز پیاپی زنده بمانیدiconiconPut the engine in engineeringیک قایق موتوری بسازیدiconiconWhere I lay my head is homeیک کیسه‌ی خواب درست کنیدiconiconOceanic DaVinciیک gyrocopter (بالگرد تک سرنشین) درست کنیدiconiconCall me Ahabتمام monster trophies های موجود در دریا را جمع‌آوری کنیدiconicon?Is this Ithacaدر ۱۰ جزیره‌ی مختلف برای خود یک Camp fire درست کنیدiconiconAnother one bites the dustجزیره را از بقایای بازماندگان تمیز کنیدiconiconLean, mean, crafting machine۴۰ وسیله‌ی گوناگون درست کنیدiconiconI hear “industrial” is in fashionبا استفاده از corrugated scrap(اوراق چین‌دار که برای ساخت سازه‌های سبک استفاده می‌شود) برای خود ۱۰ عدد اثاث منزل درست کنیدiconiconA little less lonelyWollie را پیدا کنیدiconicon?Magnets, how do they workیک بازی را بدون استفاده از قطب‌نما به اتمام برسانیدiconiconDay 20برای ۲۰ روز پیاپی زنده بمانیدiconiconTwo of eachاز حیوانات هر جزیره دو عدد در قایق خود قرار دهید و به دل طوفان بزنیدiconiconHave you ever seen so many seagullsخودتان را با یک دسته از مرغان دریایی احاطه کنیدiconicon!Gotta craft them allاز تمام آیتم‌های قابل ساخت بازی یک عدد بسازیدiconiconOut of the frying panبازی را به اتمام برسانید