ایرنا- کرمانشاه- هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه روز شنبه در سفر یک روزه به کنگاور، چند طرح زیرساختی، اقتصادی و بهداشتی را در این شهرستان افتتاح کرد.(...

ایرنا- کرمانشاه- هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه روز شنبه در سفر یک روزه به کنگاور، چند طرح زیرساختی، اقتصادی و بهداشتی را در این شهرستان افتتاح کرد.(عکاس: مجید رحمتی)