نخستین پویش مهر ماندگار قطعا ماندگار می شود   

سردار موسی کمالی مشاور عالی قرارگاه مهارت آموزی نیروهای مسلح گفت: اقدام خوبی است قطعا ماندگار می شود، سپاه وبسیج هم به عنوان حافظان انقلاب وظیفه امنیت کشور را برعهده دارند، چون از آنها انتظار می رود باید در این صحنه ها حضور داشته باشند. 

وی تاکید کرد: در اینجا می توان به سه راهکار اشاره کرد نخست بحث حاکمیت است که وظیفه رسیدگی به مناطق محروم و تقسیم امکانات به طور عادلانه بین مستضعفان را دارد. 

سردار موسی کمالی افزود: بحث بعدی الگوی اسلامی است که براساس آن بایدخمس و زکات  به مستضعفان برسد و سومین الگو هم نقش مردمی وکمک های آنها است.