شدت این زلزله ۵،۸ ریشتر و مرکز وقوع آن سنگان خواف در خراسان رضوی و در عمق هشت کیلومتری گزارش شده است. هنوز از جزئ...

شدت این زلزله ۵،۸ ریشتر و مرکز وقوع آن سنگان خواف در خراسان رضوی و در عمق هشت کیلومتری گزارش شده است.

هنوز از جزئیات و خسارات احتمالی آن گزارشی نرسیده است.