فرماندار دورود از رانش زمین در این شهرستان خبر داد.

فرماندار دورود از رانش زمین در این شهرستان خبر داد.