اصفهان- ایرنا- ایرنا- دومین روز نامنویسی داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی درفرمانداری اصفهان برگزار شد. عکاس زهرا باغبان

اصفهان- ایرنا- ایرنا- دومین روز نامنویسی داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی درفرمانداری اصفهان برگزار شد. عکاس زهرا باغبان