به گزارش ایرنا از روزنامه گاردین، استعفای هیات دولت هلند با افشای رسوایی اتهام تقلب به بیش از دو هزار خانواده در مورد ار...

به گزارش ایرنا از روزنامه گاردین، استعفای هیات دولت هلند با افشای رسوایی اتهام تقلب به بیش از دو هزار خانواده در مورد ارائه آمار نادرست وضعیت مالی  در دوران کرونا صورت گرفته است.

در حال تکمیل....