در این کتاب فاخر به مشاهیری از قبیل، محمداعظم بنی عباسیان، سیدمحمدعلی توانا، یوسف و حسین خنجی، علی سایبانی، شرفا شرفایی، محمدعلی نحوی، سیدمحمدعلی هاشمی رمکانی، غلامعلی صامتی رودانی و عبدالرحم...

در این کتاب فاخر به مشاهیری از قبیل، محمداعظم بنی عباسیان، سیدمحمدعلی توانا، یوسف و حسین خنجی، علی سایبانی، شرفا شرفایی، محمدعلی نحوی، سیدمحمدعلی هاشمی رمکانی، غلامعلی صامتی رودانی و عبدالرحمن فریدونی نیز پرداخته شده است.

نویسنده در این کتاب نوشته است: بی تردید بوده اند افراد بسیاری که از شهرت فرهنگی، تجاری، سیاسی و اجتماعی برخوردار بوده و هر یک به نوبه خود در خدمت به مردم و عمران و آبادانی منطقه و نیز ترویج دین و فرهنگ، منشا خیر و برکت به شمار می رفته اند، متاسفانه یا گمنام زیسته اند یا اینکه گذشت زمان و حوادث روزگار«نه از تاک نشانی بر جای نهاده است و نه ازتاک نشان!»

هدف از مشاهیری که در مجموعه گنجانده شده شناخت نسل جوان امروز از بود و نبود و تاثیر نیروی انسانی هرمزگان در سده گذشته است و به هیچ روی نمایاندن شخصیت هر فرد، جنبه بازارگرمی و جناحی و جانبداری از هیچکس نیست.

برای پرهیز از هرگونه حدس و گمان اسامی مشاهیر به ترتیب حروف الفبا و بر اساس نام خانوادگی تنظیم گشته است، اگر چه در روش تاریخ نگاری باید ترتیب تاریخی رعایت می شد.

ماندانا سایبانی در اولین فصل از کتاب خود به زندگی میرهاشم امیرزاده شمس اشاره کرده که بدین شرح است: شمس در سال ۱۳۰۰ شمسی متولد شده است و در هفت سالگی پدر را از دست داده و عمویش سرپرستی او را عهده دار می شود که از شانزده سالگی به کار تجارت مشغول می شود.

پیش از آن خواندن و نوشتن را در مکتب اساتید خصوصی و در محضر حاج شیخ عبدالرحیم انصاری فرا می گیرد و سفرهای تجاری بسیاری به شهرهای کشورمان کرده و در دوره بیستم مجلس شورا، از طرف مردم بندرعباس انتخاب می شود.

امیرزاده شمس در امور اجتماعی و خدمات رسانی به مردم، صاحب نام است و تا زمان نگارش این شرح حال، هشتاد و دومین سال زندگی خود را می گذراند.

۹۹۴۴ /۶۰۴۸