بخشی از سخنان جنجالی سید بشیر حسینی داور برنامه عصر جدید

بخشی از سخنان پرخاشگرانه و تندخویانه ی داور مسابقه عصر جدید سید بشیر حسینی که برای نقد و بررسی این برنامه به دانشگاه تهران رفته بود را ببینید