صبح روز 4خرداد 98 دو دختر جوان در مشهد روی پل امام حسین قصد خودکشی داشتند که به کمک نیروهای امدادی و منصرف کردن این دو دختر از این عمل وحشتناک جانشان را نجات دادند.