[unable to retrieve full-text content]همدان- ایرنا- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی همدان از خرید تضمینی ۴۱۹ هزار و ۶۳۴ تن گندم از کشاورزان استان خبر داد و گفت: این میزان خرید رکورد سال گذشته را شکست.

[unable to retrieve full-text content]همدان- ایرنا- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی همدان از خرید تضمینی ۴۱۹ هزار و ۶۳۴ تن گندم از کشاورزان استان خبر داد و گفت: این میزان خرید رکورد سال گذشته را شکست.