ایرنا-تبریز- زهرا حاجب خواجه ای و حسن وطنی مادر و فرزند ۷۸ و ۶۲ سالهای هستند که نسبت خونی با یکدیگر ندارند ولی حسن، زهرا خانم را ۶۰ سالی است که مادر ص...

ایرنا-تبریز- زهرا حاجب خواجه ای و حسن وطنی مادر و فرزند ۷۸ و ۶۲ سالهای هستند که نسبت خونی با یکدیگر ندارند ولی حسن، زهرا خانم را ۶۰ سالی است که مادر صدا می کند و زهرا خانم هم او را در آغوش خود کشیده است و معلولیت خیلی شدید حسن را با مراقبت های شبانه روزیش به معلولیت شدید تبدیل کرده است و هیچگاه از اینکه فرزند او نیست گلایه نکرده بلکه او را برکت خانه خود می داند و ۹ فرزند دیگر او نیز حسن را برادر بزرگ خود می دانند. تنها مشغولیت حسن گوش کردن به رادیو و از پنجره اتاقش بیرون را نگاه کردن است و زهرا خانم هم به خاطر پسرش زیاد به بیرون از خانه نرفته و در خانه اش پذیرای فرزندان دیگرش هم می باشد.