تکمیل می شود... https://www.ansa.it/english/news/۲۰۲۰/۰۷/۰۱/۱۴-tonnes-of-isis-drugs-seized-in-salerno_۹۳۴d۱۹۷c-۶c۶۰-۴۰۳e-a۷۵۸-۷۸d۴c۵a۱۸d۲۵.html

تکمیل می شود...

https://www.ansa.it/english/news/۲۰۲۰/۰۷/۰۱/۱۴-tonnes-of-isis-drugs-seized-in-salerno_۹۳۴d۱۹۷c-۶c۶۰-۴۰۳e-a۷۵۸-۷۸d۴c۵a۱۸d۲۵.html