[unable to retrieve full-text content]تهران – ایرنا – ارتش سوریه تجهیزات گسترده خودرا برای ورود به شهر منبج در اطراف آن شهر مستقر کرد.

[unable to retrieve full-text content]تهران – ایرنا – ارتش سوریه تجهیزات گسترده خودرا برای ورود به شهر منبج در اطراف آن شهر مستقر کرد.