لیگ ملت‌های والیبالآرژانتین – چینساعت ۱۱:۳۰شبکه ورزش لیگ ملت‌های والیبالژاپن – ایتالیاساعت ۱۵:۳۰شبکه ورزش لیگ ملت‌های والیبالایران – برزیلس...

لیگ ملت‌های والیبال
آرژانتین – چین
ساعت ۱۱:۳۰
شبکه ورزش

لیگ ملت‌های والیبال
ژاپن – ایتالیا
ساعت ۱۵:۳۰
شبکه ورزش

لیگ ملت‌های والیبال
ایران – برزیل
ساعت ۱۸:۰۰
شبکه ۳

لیگ ملت‌های والیبال
استرالیا – بلغارستان
ساعت ۲۱:۳۰
شبکه ورزش