کرج - ایرنا - کار برداشت گل‌محمدی هر سال از اوایل اردیبشهت ماه در گلستانهای البرز شروع و در بعضی از این گلستانها فرایند گلاب گیری نیز انجام و محصولات...

کرج - ایرنا - کار برداشت گل‌محمدی هر سال از اوایل اردیبشهت ماه در گلستانهای البرز شروع و در بعضی از این گلستانها فرایند گلاب گیری نیز انجام و محصولات مرتبط با این گلها نیز عرضه می شود.