[unable to retrieve full-text content]اولین عکس ها از بازسازی صحنه قتل میترا استاد داخل وان حمام منتشر شد. سومین جلسه دادگاه نجفی در حال برگزاری است.

[unable to retrieve full-text content]

اولین عکس ها از بازسازی صحنه قتل میترا استاد داخل وان حمام منتشر شد. سومین جلسه دادگاه نجفی در حال برگزاری است.