اصفهان - ایرنا - اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و معاون دادستان...

اصفهان - ایرنا - اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و معاون دادستان کل کشور روز پنجشنبه از گروه صنعتی انتخاب بازدید کردند. عکس: سعید رجائیان