دادگستری استان کرمان گفته "قاتل" یکی از همان سه فردی است که جسدش پیدا شده و نامش محمدجواد گنجعلی خانی است. به گ...

دادگستری استان کرمان گفته "قاتل" یکی از همان سه فردی است که جسدش پیدا شده و نامش محمدجواد گنجعلی خانی است. به گفته موحد، محمدجواد گنجعلی خانی به دلیل اختلاف مالی ابتدا آرش کسروی را "با ضربات وسیله ای شبیه به پیچ گوشتی" کشته و چون فرحناز رفیعی شاهد صحنه قتل بوده، او را هم کشته است. رییس دادگستری استان کرمان می گوید "قاتل" به دلیل آنکه نمی توانسته اجساد را برای دفن از صندوق ...

دیگری را در منزل برادر خود مخفی کرده بود که نامزد وی پس از وقوع این جنایت، این مبالغ را به وی بازگردانده است. مقداری ارز در روز کشف جنایت، در داخل داشبورد خودروی حامل اجساد کشف شده و مبالغ مخفی در منزل برادر قاتل نیز کشف شده است. رئیس کل داگستری استان گفت: در جریان این پرونده نشانه ها و مستندات متعددی از قصد محمدجواد گنجعلیخانی برای قتل آرش کسروی با انگیزه های مالی محرز شده است. ...

نامزد خود و بخش دیگری را در منزل برادر خود مخفی کرده بود که نامزد وی پس از وقوع این جنایت، این مبالغ را به وی بازگردانده است. مقداری ارز در روز کشف جنایت، در داخل داشبورد خودروی حامل اجساد کشف شده و مبالغ مخفی در منزل برادر قاتل نیز کشف شده است. رئیس کل دادگستری استان گفت: در جریان این پرونده نشانه ها و مستندات متعددی از قصد محمدجواد گنجعلیخانی برای قتل آرش کسروی با انگیزه های مالی محرز ...

موتورسیکلت حرکت کردند، من آن ها را تعقیب کردم و زیر تک درخت بیابان با شلیک گلوله از وینچستر به قتل رساندم اما روز بعد دوباره به محل بازگشتم و با بیل روی جسد خاک ریختم چون با در قابلمه به طور کامل نتوانستم خاک بریزم! تلاش برای کشف زوایای پنهان این جنایت در حالی ادامه دارد که از موتورسیکلت مقتول خبری نیست! منبع: رکنا ...