به گزارش ایرنا، پرویز اسماعیلی و زوانمیر زدونیچ، ضمن مرور همکاریهای گذشته و ظرفیتهای موجود، چارچوبی برای دور تازه ‌همکاری دو کشور در حوزه تحقیقات کشاورزی و تولید انواع بذرهای هیبریدی و مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی، اقلیمی و آفات مختلف تدوین کردند.تلویزیون کرواسی نیز مصاحبه ای با سفیر کش...

به گزارش ایرنا، پرویز اسماعیلی و زوانمیر زدونیچ، ضمن مرور همکاریهای گذشته و ظرفیتهای موجود، چارچوبی برای دور تازه ‌همکاری دو کشور در حوزه تحقیقات کشاورزی و تولید انواع بذرهای هیبریدی و مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی، اقلیمی و آفات مختلف تدوین کردند.
تلویزیون کرواسی نیز مصاحبه ای با سفیر کشورمان در محل این موسسه انجام داد.