سایت ایران درمان، در نوع خود یکی از جامع ترین سایت های مرجع اطلاعات پزشکان، دندانپزشکان و مراکز درمانی است. این سایت به طور رسمی کار خود را از سال 1387 آغاز نموده است.

سایت ایران درمان، در نوع خود یکی از جامع ترین سایت های مرجع اطلاعات پزشکان، دندانپزشکان و مراکز درمانی است. این سایت به طور رسمی کار خود را از سال 1387 آغاز نموده است.