به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی ۲۲ مرداد مجلس شورای اسلامی ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس برای عضویت در اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) انتخاب شدند که ترکیب این نمایندگان به شرح ذیل است...

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی ۲۲ مرداد مجلس شورای اسلامی ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس برای عضویت در اتحادیه بین المجالس جهانی (IPU) انتخاب شدند که ترکیب این نمایندگان به شرح ذیل است:

۱- احمد نادری
۲-محمدرضا دشتی اردکانی
۳-مجتبی یوسفی
۴-الهام آزاد
۵-جلیل مختار
۶-ابوالفضل عمویی
۷-محسن فتحی
۸-سید مهدی فرشادان
۹-مجتبی رضا خواه
۱۰-محمد سرگزی
۱۱-رحمت الله نوروزی
۱۲-مرتضی آقا طهرانی
۱۳-مرتضی محمود وند
۱۴-علی رضایی
۱۵-روبرت بگلریان