[unable to retrieve full-text content]اهواز - ایرنا - استاندار خوزستان با بیان اینکه آیین‌های عزاداری ماه محرم متناسب با شرایط استان برگزار می‌شود گفت: ضوابط و دستورالعمل‌های ستاد ملی کرونا برای ماه محرم را باید متناسب با شرایط خوزستان و حتی برخی شهرستان‌ها بومی کنیم.

[unable to retrieve full-text content]اهواز - ایرنا - استاندار خوزستان با بیان اینکه آیین‌های عزاداری ماه محرم متناسب با شرایط استان برگزار می‌شود گفت: ضوابط و دستورالعمل‌های ستاد ملی کرونا برای ماه محرم را باید متناسب با شرایط خوزستان و حتی برخی شهرستان‌ها بومی کنیم.