- متولد 1367"، "فاطمه بیگم رباطی - محل تولد فیروز - محل سکونت نیشابور - متولد 1334"، "عبدالغنی اسحق زهی - فرزند فضل احمد - تاریخ تولد 1357- محل تولد افغانستان - محل سکونت بندرعباس" تا...

- متولد 1367"، "فاطمه بیگم رباطی - محل تولد فیروز - محل سکونت نیشابور - متولد 1334"، "عبدالغنی اسحق زهی - فرزند فضل احمد - تاریخ تولد 1357- محل تولد افغانستان - محل سکونت بندرعباس" تا این لحظه توسط اداره کل پزشک قانونی استان کرمان تعیین شده است . بر اساس این گزارش اسامی بقیه جان باختگان برداشت شده از اطلاعات سر صحنه "مهدیه جلال آبادی 21 ساله"، "لیلا کریمی 30 ساله" و خانمی با فامیلی "فکری ...